Curriculum of Oral SURGERY

Vzdelávací cyklus Curriculum of Oral Surgery mal svoj prvý ročník v roku 2023 pod spoločnosťou Implant & Aesthetic Academy, s.r.o. Od roku 2024 bude prebiehať toto ucelené vzdelávanie v zubnej chirurgii pod spoločnosťou INFINITY Academy, s.r.o. Osnovy, prednášatelia aj priestory zostávajú nezmenené. 

Hlavní prednášatelia v Curriculum of Oral Surgery je tím Maxilofaciálneho oddelenia kliniky SZU v Banskej Bystrici: MUDr. Dušan Poruban, CSc, MUDr. MDDr. Juraj Ábelovský, MDDr. Barbora Hochová.

Odborná podpora študentom počas celého roka štúdia:

konzultácie vašich pacientov

zostavenie plánu ošetrenia

telefonické konzultácie pri vzniknutých komplikáciách vo vašej praxi

návrh stomatologického inštrumentária, potrebného k chirurgickým výkonom

odporučenie literatúry na štúdium doma

konzultácia ohľadne prístrojového vybavenia vášho pracoviska


Small discussion groups vrámci Curriuclum of Oral SURGERY 2024!

Toto je najinteraktívnejšia forma vzdelávania, ktorá zapája do učenia celého lekára! Študenti (zubní lekári) sú každý deň vzdelávacieho dňa rozdelení do malých skupín (max. 6 lekárov), ktorú vedie jeden z našich skúsených lektorov (MUDr. Dušan Poruban, CSc, MUDr. MDDr. Juraj Abelovský, MDDr. Barbora Hocková) a lekári aktívne pracujú na riešení predložených kazuistík. Neskôr sa skupiny a lektori vymenia. 

Táto forma výučby zaručí študentom, aby aktívne pracovali na riešených úlohách, nikto sa v skupinke "neskryje", každého názor bude zakomponovaný do riešenia.
Popri praktickom hands-on na zvieracích čeľustiach a silikónových modeloch je toto najprínosnejšia forma vzdelávania. 

18.-20. apríl 2024 (tri dni), štvrtok, piatok, sobota

I. DENTOGÉNNE ZÁPALY

 • šitie a uzlenie
 • intraorálna incízia s drenážou
 • anestéza – všetky druhy
 • antibiotická liečba
 • cystekómie
 • Hands on training – nácvik chirugkických techník na zvieracej čeľusti, práca s inštrumentáriom, šicím materiálom

II. EKTRAKCIE

 • atraumatická extrakcia
 • socket preservation
 • osmičky
 • Poextrakčné komplikácie, antikoagulačná liečba
 • Hands on training: Nácvik chirurgických techník na zvieracej čelusti, práca s inštrumentáriom, šicím materiálom

III. OROANTRÁLNA KOMUNIKÁCIA

 • diagnostika
 • indikačné rozhodovanie
 • postupy
 • Hands on:Nácvik chirugických postupov na zvieracej čelusti

27-28 september 2024 (dva dni), piatok, sobota


IV. LÉZIE, TRAUMA

 • Oroantrálne lézie
 • Dentoalveolárna trauma
 • Zásady traumatológie orofaciálneho systému
 • Hands on: Nácvik chirurgickách techník na zvieracej čelusti

V. MÄKKÉ TKANIVÁ

 • Frenulektómia
 • Prehĺbenie vestibula
 • Gingiválne štepy
 • Transpozičná gingivoplastika
 • Hands on training: Nácvik chirurgických techník na zvieracej čelusti, práca s inštrumentáriom, šicím materiálom

Cena za kurz

je 4800 EUR bez DPH

Po prihlásení vám bude vystavená faktúra na 2000 EUR a najnesk§r 30 dní pred kurzom vám bude dofaktúrovaná zvyšna cena za kurz.

Z dôvodu zabezpečenia individuálneho prístupu je maximálny počet účastníkov v skupine 15.

Kurzami vás prevedie tím prednášateľov:

MUDr. Dušan Porbuan, CSc.

MDDr. Barbora Hocková

MDDr. MUDr. Juraj Abelovský, CSc.

FAQ - Často kladené otázky

Čo je Curriculum of Oral Surgery?

INFINITY Academy ponúka ucelený program štúdia Orálnej chirurgie. Celý program je časovo rozdelený do 2-och blokov v priebehu jedného roka. Program je určný pre praktizujúcich zubných lekárov.

Prečo by som sa mal rozhodnút práve pre tento kurz?

Je to jediný ucelený systém štúdia Orálnej chirurgie s praktickými kurzami v takomto rozsahu na Slovensku. Jednotlivé moduly sú na seba naviazané a vzhľadom na vysoké zastúpenie praktickej časti absolventi po ukončení Curricula sú pripravení samostatne zvládnuť väčšinu situácií týkajúcich sa oblasti Orálnej chirurgie vo svojej praxi. Po zvládnutí teoretických základov je najväčší dôraz kladený na praktické postupy, operačné techniky, protetické a samozrejme zvládnutie komplikácii a krízových situácii v chirurgii.

Čo budem robiť medzi jednotlivými modulmi?

Myšlienkou štúdia je pripraviť lekárov na bezpečnú a kvalitnú prácu. Počas tohoto procesu budú v prípade potreby učitelia k dispozícii ako konzultanti ku jednotlivým prípadom, s ktorými budú môcť študenti prebrať navrhovaný spôsob ošetrenia a aplikáciu jednotlivých metód a materiálov. Výsledky vlastných prác budú potom spoločne konzultované a analyzované vrámci vyučovania.

Koľko je minimálny a koľko maximálny počet účastníkov?

Minimálny počet účastníkov je 8 a maximálny počet účastníkov je 20, keďže je kladený dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu.

Čo obsahuje jeden modul?

Každý modul obsahuje tématickú oblasť orálnej chirurgie.
Skladba každého modulu je nasledovná:

 • 35% odborné prednášky obohatené videami a fotodokumentáciou
 • 30% video záznamy z operácií
 • 35% hands-on praktický nácvik techník na zvieracích alebo umelých čeľustiach.

Musím absolvovať všetky moduly?

Podmienkou vydania certifikátu vydaného INFINITY Academy  a Slovenskej komory zubných lekárov je absolvovanie všetkých  modulov (1x 3 dni, 1x dva dni, SPOLU 5 dní). Ak chcete absolvovať iba niektorý z modulov je to možné (avšak potom bez možnosti vydania cerfifikátu)

Čo ak som nestihol absolvovať prvý modul?

Absolvovanie jednotlivých modulov v chronologickom poradí je podmienkou pre vydanie certifikátu. Ak nemáte záujem o vydanie certifiátu môžete sa pridať k akémukoľvek modulu v cene, ktorá je alikvótnou časťou z celkovej ceny kurzu. Možete absolvovať jednotlivé moduly aj preskakovane, t.j. prihlasite sa na posledne dva moduly B. a modul A. absolvujete s novou skupinou v daľšom roku.

Čo je potrebné z hľadiska profesnej pripravenosti? 

Je nevyhnutné, aby účastníci mali na dobrej úrovni zvládnuté stomatologické zručnosti a návyky z oblasti záchovnej stomatológie.

Ako sa môžem prihlásiť na kurz?

Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky, ktorá je v sekcii Záväzná objednávka. Takisto nám môžete zavolať alebo poslať mail s vašimi otázkami pred tým ako sa prihlásite. Radi vám zodpovieme na všetko na čo budeme poznať odpoveď :-)

Koľko ma to bude stáť?

Cena kurzu Curriculum in Oral Implantology je 4.800 EUR bez DPH za všetkých 5 modulov (spolu 5 dní). Cena za kurz vám bude faktúrovaná formou zálohy 2000 EUR pri prihlásení a doplatok vám bude fakturovaný najneskôr 30 dní pred nástupom do kurzu.

Čo všetko je zahrnuté v cene kurzu?

V cene kurzu je zahrnuté:

 • teoeretické prednášky
 • Hand-on kurzy pod vedením MUDr. Dušana Porubana, CSc.
 • materiál používaný na hand-on
 • inštrumentárium,
 • jednorázový spotrebný material (rukavice, rúšky, plášte…)
 • prístrojové vybavenie,
 • zvieracie čeľuste na nácvik techník,
 • občerstvenie počas dňa (coffee breaky, obed)
 • blok, pero
 • prenájom priestorov,
 • honorár prednášateľov
 • administratívne náklady (registrácia…)
 • poplatok za udelenie kreditov od SZKL (5% z registračného poplatku)
 • záverečný certifikát o absolovaní kurzu

Aké materiály budú používané na kurze?

INFINITY Academy je nezávislou školiacou organizáciou, ktorá v žiadnom prípade nebude preferovať selektované materiály, ktoré sú na trhu. Keďže školiaci proces je spojený so spotrebou množstva drahého materiálu a použitím rôznych prístrojov, je nevyhnutné spolupracovať aj s producentami týchto produktov. V IA budú používané viaceré druhy z každej oblasti . Cieľom bude, aby študenti pracovali s rôznorodým materiálom a získali všeobecné znalosti a neboli tak fixovaní na konkrétny materiál.

Čo v prípade, že potrebujem ubytovanie v Piešťanoch?

Ubytovanie si účastníci kurzov zabezpečujú aj hradia samostatne. IA môže poskytnúť tipy na ubytovanie v okolí.